ASEAN guidelines for agroforestry development (in Khmer Language)

Share this to :

 ចក្ខខុវិស័យ្តិ្ណផ្តការយុទ្ស្ស្ស្មាប់កិច្ច សហ្្បតិបត្ិការអាស៊ា្តឈៅក្ខុ្ណផ្កឈសបៀ្ អាហារ កសិកម្ម ្តិ្ព្ពឈ�ើ ្នាំ2016-2025 ដូចបា្តអ្តុម័តឈៅក្ខុ្កិច្ច្បជុំរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ្តិ្ព្ពឈ�ើអាស៊ា្តឈេើកទរី 38 ្នាំ2016 មា្តឈោេបំណ្ក្ខុ្ការធានាថា “ធ្តធា្តព្ ពរឈ�ើ្តូវបា្ត្គប់្គ្្បកបឈដ្យ្តិរ្ត្រភាព ឈៅក្មិតតំប្ត់ឈទសភាព ឈដើមបរីបំឈពញតាមត្មូវការស្្គម រាំ្ណផ្កឈសដ្ឋកិច្ចស្្គម្តិ្វបបធម៌ ស្មាប់ម ្តុសសេជំនា្ត់ឈ្តោះ្តិ្ជំនា្ត់ឈ្កាយ ្តិ្ឈដើមបរីរួម ចំណណកជាវិជ្ជមា្តដេ់ការអភិវឌ្ឍ្បកបឈដ្យ ចរីរភាព។” ឈដ្យមា្តការទទួេសគាេ់្តូវការរួមចំណណកព្ត កសិរុក្ខកម្មឈៅក្ខុ្ការសឈ្មចឲ្យបា្ត្តូវស្ត្ិ សុខឈសបៀ្ ឈធវើឲ្យ្បឈសើរឈ�ើ្្តូវការប្តសា៊ាំ្តិ្ ការកាត់ប្ត្យផេប៉ោះពាេ់ព្តការណ្ប្បួេអា កាសធាតុ ្តិ្ការកាត់ប្ត្យការខូចគុណភាពដរី ្តិ្ឈដើម្ បរីសឈ្មចបា្ត្តូវឈោេឈៅអភិវឌ្ឍ្ត៍្បកបឈដ្ យចរីរភាពជាឈ្ចើ្ត ជាមួយ្តរឹ្កិច្ចខិតខំ្បរឹ្ណ្ប្ឈដើមបរីព្្រឹ្ការ ភាជាប់ទំនាក់ទំ្ត្រវា្ណផ្កព្ពឈ�ើ្តិ្ផេិតក ម្មឈសបៀ្តាមរយៈវិធរីស្ស្្គប់្គ្ឈទសភាព ច្មុោះ ក៏ដូចជាឈដើមបរីឈធវើឲ្យ្បឈសើរឈ�ើ្្តូវការ្គ ប់្គ្ព្ពឈ�ើ្បកបឈដ្យ្តិរ្ត្រភាព កិច្ច្បជុំ មន្ត្រីជា្ត់ខ្ពស់ស្រីពរីព្ពឈ�ើអាស៊ា្តឈេើកទរី 20 បា្តឯកភាពោនាក្ខុ្ការបឈ្កើតឈោេការណ៍ណណ នាំស្រីពរីកសិរុក្ខកម្មឈ្តោះឈ�ើ្។ កិច្ច្បជុំរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ្តិ្ ព្ពឈ�ើអាស៊ា្តឈេើកទរី 39 បា្តអ្តុម័ត្តូវអ្តុសស្ត៍ក្ខុ្ការបឈ្កើតឈោេ ការណ៍ណណនាំ ណដេជាគ្តលរឹោះក្ខុ្ការណចករំណេក ្តូវកិច្ចសហ្្បតិបត្ិការអាស៊ា្តឈៅក្ខុ្ណផ្កព្ ពរឈ�ើឈៅក្ខុ្្នាំ2018។ មជ្ឈមណ្ឌេកសិរុក្ខកម្មពិភពឈលាក1 ្តូវបា្ត ឈស្ើឈ�ើ្តាមរយៈ្កុមការងារអាស៊ា្តស្រីពរីស ហ្គម្ត៍ព្ពឈ�ើ ឈដើមបរីឈធវើការឈរៀបចំ (រួមោនាជាមួ យអ្្គការឈសបៀ្អាហារ្តិ្កសិកម្មព្តអ្្គការ សហ្្បជាជាតិ (FAO) ្តិ្ភាពជាពដគូ2 ព្តគឈ្មា្ភាពជាពដគូអាស៊ា្ត-សវរីសស្រីពរីស ហ្គម្ត៍ព្ពឈ�ើ្តិ្ការណ្ប្បួេអាកាសធាតុ) ្តូវបណតាតំព្តឈោេការណ៍នានាឈដើមបរីោំ្ទដេ់ ការអភិវឌ្ឍកសិរុក្ខកម្មឈៅតាមបណ្តារដ្ឋជាស មាជិកអាស៊ា្ត។ ឈោេការណ៍ណណនាំឈ្តោះ ្តូវ បា្តចាត់ទុកឈោេការណ៍ចាំបាច់ឈដើមបរីសឈ្ម.

Share this to :